หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

  • Post author:
  • Post category:OIT

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

– พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๓ 

– การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางกรศึกษา 

– หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย 

– หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (ว.9) 

– หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ (ว.21) 

– หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 

– หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร 

– หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ 

– ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการถาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘