www.anws.ac.th

โรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอ

            ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ที่ 27 กันยายน 2476 ที่วัดยางชุม (วัดบุญญานุสรณ์) ให้ชื่อโรงเรียนว่า “โรงเรียนประชาบาล ตำบลหมากหญ้า” มีนักเรียนมาเรียนกันสองหมู่บ้านคือ บ้านหมากหญ้า และบ้านหนองวัวซอ นายศรัทธา อินทรพาณิชย์ ป.ป.ก. ครูใหญ่ประถมกสิกรรม อำเภอหมากแข้ง ได้รับมอบหมายจากนายอำเภอมาเป็นประธานเปิดโรงเรียนซึ่งมี นายสมศรี ผาอำนาจ เป็นครูใหญ่ซึ่งมีวันลากิจไปสอบวิชาชุดครูที่จังหวัดอุดรธานี
พ.ศ. 2482 ทางการได้ย้ายโรงเรียนจากวัดยางชุม (วัดบุญญานุสรณ์) ไปสร้างเป็นโรงเรียนเอกเทศใกล้หนองยางชุมบนเส้นทางสายหนองวัวซอ หนองบัวบาน สร้างเสร็จเมื่อ พ.ศ. 2484 ได้ทุนสมทบทุนจากกระทรวงศึกษาธิการ 600 บาท เพื่อเป็นค่าเครื่องเล็ก ส่วนไม้ชาวบ้านหนองวัวซอ บ้านหมากหญ้าและบ้านหนองบัวบานได้เป็นผู้จัดหา ผู้ควบคุมการก่อสร้างคือ ขุนพรหมประศาสตร์ นายอำเภอเมือง ศึกษาธิการอำเภอ คือนายเชิด สุวรรณมาโจ ครูใหญ่คือ นายเสถียร ขุนวงษา และกำนันตำบลหนองวัวซอ คือ นายทิม จันทร์ศรี เมื่อสร้างเสร็จ นายแผ้ว สาระวาลี ได้รับมอบหมายจากนายอำเภอให้มาเป็นประทานแทน นักเรียนมาเรียนร่วมกันสองหมู่บ้าน คือ บ้านหนองวัวซอ และบ้านหนองบัวบาน
พ.ศ. 2484 ทางการให้รื้อมาปลูกสร้างใหม่ทางทิศตะวันออก เส้นทางหลวงแผ่นดินสาย อุดร – เมืองเลย โดยเงินสมทบทุนก่อสร้าง 4,000 บาท และไม่เพิ่มเติม แต่ยังไม่แล้วเสร็จ
พ.ศ. 2500 ได้รับเงินสมทบอีกจากทางราชการ 13,000 บาท เพื่อซ่อมแซมเพิ่มเติมจึงเสร็จ
พ.ศ. 2503 ได้รับเงินสมทบอีกจากทางราชการ ทางการจึงสั่งให้แยกสาขาไปเรียนที่บ้านโคกก่องหนองแวงยาว จำนวนนักเรียน 185 คน ครู 3 คน นักเรียนที่เหลือ 536 คน ครู 11 คน อยู่โรงเรียนเดิม
พ.ศ. 2504 ทางโรงเรียนร่วมกับคณะกรรมการศึกษา ชาวบ้านได้จัดหาทุนปรับปรุงได้เงิน 776 บาท และงานวันเด็กได้เงิน 400 บาท เพื่อสร้างสนามเด็กเล่นต่อไป
พ.ศ. 2505 คณะครูและกรรมการศึกษา ชาวบ้านได้สละทรัพย์และแรงงาน เป็นเงิน 3,780 บาท เพื่อซื้อสังกะสีมามุงหลังคาและไม้
พ.ศ. 2512 ทางราชการจัดสรรงบประมาณให้ 100,000 บาท คณะครู ประชาชน กรรมการโรงเรียนร่วมมือกันบริจาค สมทบอีก 40,000 บาท ทำการต่อเติมอาคารเรียนหลังเก่าจาก 6 ห้องเรียน สร้างวันที่ 4 ตุลาคม 2512 เสร็จเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2513
พ.ศ. 2514 ผู้อำนวยการ กป.ปค. อุดรธานี ได้ออกตรวจเยี่ยม และเห็นว่าโรงเรียนขาดแคลนห้องเรียน จึงของบพิเศษประจำปีให้ จำนวน 360,000 บาท สร้างอาคารเรียนหลังที่ 2 แบบ 017 จำนวน 2 ชั้น 8 ห้องเรียน และได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน แบบ ป.1 ช.1 หลัง 10 ห้องเรียน สร้างเสร็จทั้ง 2 หลังในเดือน กันยายน 2516
พ.ศ. 2516 ได้รับงบประมาณก่อสร้างบ้านพักครู 1 หลัง ราคา 25,000 บาท
พ.ศ. 2517 ได้รับงบประมาณก่อสร้างบ้านพักครู 1 หลัง ราคา 30,000 บาท
พ.ศ. 2524 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน แบบ ป.1 ช.1 1 หลัง 4 ห้องเรียนในงบประมาณ 100,000 บาท และคุณอำนวย คุ้มแก้ว ปลูกสร้างศาลาพักร้อนอนุสรณ์กรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี งบประมาณ 6,000 บาท
พ.ศ. 2528 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน แบบ สปช. 1 หลัง 10 ห้องเรียน งบประมาณ 1,150,000 บาท (อาคาร 6)
พ.ศ. 2529 ได้งบประมาณก่อสร้างบ้านพักครู 1 หลัง 150,000 บาท ส้วม 1 หลัง 10 ที่ งบประมาณ 90,000 บาท และเรือนเพาะชำ 1 หลัง งบประมาณ 30,000 บาท
พ.ศ. 2530 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์แบบ สปช. 206 /26 จำนวน 1 หลัง ราคา 1,350,000 บาท และได้รับงบประมาณที่เหลือจ่ายประจำปีโดย สส. เฉลิมพล สนิทวงศ์ชัย สร้างอาคารแบบ สปช. 2/28 จำนวน 12 ห้องเรียนในราคา 2,515,000 บาท 
พ.ศ. 2531 ได้งบประมาณก่อสร้างบ้านพักครู แบบ สปช. 301/26 จำนวน 2 หลัง ราคา 390,000 บาท
พ.ศ. 2533 ได้งบประมาณก่อสร้างหอกระจายข่าวโดย สส.อารมณ์ ราคา 22,000 บาท และได้งบประมาณซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 017 จำนวน 14,400 บาท
พ.ศ. 2534 ได้งบประมาณสร้างรั้วหนามล้อมบริเวณโรงเรียน 184,000 บาท
พ.ศ. 2536 ได้รับงบประมาณสร้างสนามฟุตบอลแบบ ฟ.3 100,000 บาท สนามวอลเลย์บอล งบประมาณ 8,000 บาท งบสร้างส้วมแบบ สปช. 602/26/10 จำนวน 169,000 บาท และ คุณยายประภาพันธ์ นาสมพันธ์ บริจาคสร้างเสาธง เป็นเงิน 30,000 บาท
พ.ศ. 2537 ได้งบประมาณสร้างสนามวอลเลย์บอล แบบ สปช. งบ 80,000 บาท ได้รับงบบริจาคสร้างเรือนพยาบาล 35,000 บาท คณะครูบริจาคสร้างอาคารสหกรณ์ 1 หลัง ราคา 
150,000 บาท ได้งบสร้างส้วม 6 ที่ ราคา 100,000 บาท
พ.ศ. 2538 ได้รับบริจาคผ้าป่าพระอาจารย์ คำแพง 4 กุมภาพันธ์ 2538 จำนวนเงิน 
44,000 บาท และได้บริจาคเพิ่มเติม จากพระอาจารย์ คำแพง อัตตสันโต (วัดบุญญานุสรณ์) สร้างรั้วคอนกรีตพร้อมเหล็กดัดถาวร รวมทั้งป้ายชื่อโรงเรียนหินอ่อนรวมทั้งสิ้น 250,000 บาท
พ.ศ. 2539 ได้งบประมาณสร้างรั้วรอบบริเวณโรงเรียนด้านข้างและด้านหลัง วงเงิน 40,000 บาทและได้งบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช. 108 มูลค่า 1,635,000 บาท
โรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอ เข้าโครงการเครือข่ายโรงเรียนอนุบาลอุดรธานี เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2542 เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอ
พ.ศ. 2542 ได้รับการประเมินคุณภาพโรงเรียนจากสำนักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาองค์กรจำกัดมหาชน
พ.ศ. 2549 ได้รับการประเมินคุณภาพโรงเรียนจากสำนักงานรับรองและประเมินมาตรฐานการศึกษาองค์กรจำกัดมหาชน รอบที่ 2 เป็นโรงเรียนได้มาตรฐานในทุกด้าน
พ.ศ. 2553 ได้รับการประเมินรับรองให้เป็นต้นแบบโรงเรียนในฝัน(โรงเรียนดีใกล้บ้านรุ่นที่ 2)
พ.ศ. 2554 ได้รับการประเมินคุณภาพโรงเรียนจากสำนักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาองค์กรจำกัดมหาชน รอบที่ 3 เป็นโรงเรียนได้มาตรฐานในทุกด้าน และได้รับงบประมาณสร้างถนนคอนกรีต คสล.
จำนวนเงิน 299,000 บาท / ติดตั้งระบบไฟฟ้า ไฟส่องสว่างด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวนเงิน 493,983 บาท
พ.ศ. 2555 ได้รับงบประมาณสร้างส้วมแบบอาคาร สพฐ. 4 (4 ที่นั่ง) จำนวนเงิน 350,000 บาท
และได้รับครุภัณฑ์สนามฟุตซอล จำนวนเงิน 977,000 บาท /ครุภัณฑ์ดนตรี วงดุริยางค์ (ขนาดใหญ่) 1 ชุด ( 12 รายการ ) จำนวนเงิน 500,000 บาท