ภาษาไทย ม.1

ภาษาไทย ม.1

ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปี 1

ครูผู้สอน ครูสำเนียง นครเขตร

โทรศัพท์ : 0624466846

Line : Kruneang2504

Fecebook : สำเนียง นครเขตร

แผนการสอน ภาษาไทย
หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท21101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 พื้นฐานอ่านเขียน
หน่วยการเรียนรู้ 2. รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท21101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรียนรู้สุภาษิต
หน่วยการเรียนรู้ 3. รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท21101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 พินิจพิจารณ์
หน่วยการเรียนรู้ 4. รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท21101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 นิทานสารพัน
หน่วยการเรียนรู้ 5. รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท21101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 สร้างสรรค์บทกวี

ใส่ความเห็น