สังคมศาสตร์ ม.3

สังคมศาสตร์ ม.3

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มัธยมศึกษาปีที่ 3

ครูผู้สอน ครูณชยา ลาภบรรจบ

เบอร์โทร : 089 2167449 

Line ID : nachaya  1960 

FaceBook :  Nachaya Lapbanjob

แผนการสอน สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
หน่วยการเรียนรู้ 1. หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ประวัติและความสำคัญของพระพุทธศาสนา
หน่วยการเรียนรู้ 2. หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 หลักธรรมนำชีวิต
หน่วยการเรียนรู้ 3. หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 หน้าที่ชาวพุทธ
หน่วยการเรียนรู้ 4. หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 กฎหมายน่ารู้
หน่วยการเรียนรู้ 5. หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 สิทธิมนุษยชน
หน่วยการเรียนรู้ 6. หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมสากล
หน่วยการเรียนรู้ 7. หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 สังคมดีมีสุข
หน่วยการเรียนรู้ 8. หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 การเมืองการปกครอง

ใส่ความเห็น