วิทยาศาสตร์ ม.1

วิทยาศาสตร์ ม.1

วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปี 1

ครูผู้สอน ครูปราโมทย์ พุ่มชะบา

เบอร์โทร : 0894374787

Line ID : pramotepu

FaceBook : นายปราโมทย์ พุ่มชะบา

แผนการสอน วิทยาศาสตร์
หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชา วิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว21101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เราจะเรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างไร
หน่วยการเรียนรู้ 2. รายวิชา วิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว21101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 สารและสมบัติของสาร
หน่วยการเรียนรู้ 3. รายวิชา วิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว21101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เซลล์และส่วนประกอบของเซลล์
หน่วยการเรียนรู้ 4. รายวิชา วิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว21101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การสังเคราะห์ด้วยแสง
หน่วยการเรียนรู้ 5. รายวิชา วิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว21101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ลำเลียงน้ำและอาหารของพืช
หน่วยการเรียนรู้ 6. รายวิชา วิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว21101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 การสืบพันธ์ุของพืช

ใส่ความเห็น