คณิตศาสตร์ ป.1

คณิตศาสตร์ ป.1

วิชาคณิตศาสตร์ ป.1

  • ครูผู้สอน : นางกนกวรรณ แสงเจริญ

  • โทรศัพท์ :  086-2415096

  • line :  0862415096

  • Facebook :   Kanokwan Nasapus

เรื่อง 1.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
1
   เรื่อง การนับและแสดงจำนวน 1 ถึง 5 และ 0 (1) 18 พ.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
2
   เรื่อง การนับและแสดงจำนวน 1 ถึง 5 และ 0 (2) 19 พ.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
3
   เรื่อง การเขียน การอ่าน ตัวเลขฮินดู อารบิกและตัวเลขไทย แสดง จำนวนนับ 1 และ 2 20 พ.ค. 63 (มีใบงานและวีดิโอประกอบการสอน)
4
   เรื่อง การเขียน การอ่าน ตัวเลข ฮินดูอารบิกและตัวเลขไทย แสดง จำนวนนับ 3 และ 4 21 พ.ค. 63 (มีใบงานและสื่อวีดิโอประกอบการสอน)
5
   เรื่อง การเขียน การอ่าน ตัวเลขฮินดู อารบิกและตัวเลขไทย แสดง จำนวนนับ 5 และ 0 22 พ.ค. 63 (มีใบงานและสื่อวีดิโอประกอบการสอน)
6
   เรื่อง ความสัมพันธ์ของจำนวน 1 ถึง 5 แบบส่วนย่อย – ส่วนรวม 25 พ.ค. 63 (มีใบงานและสื่อวีดิโอประกอบการสอน)
7
   เรื่อง การเปรียบเทียบจำนวน 1 ถึง 5 และ 0 26 พ.ค. 63 (มีใบงานและสื่อวีดิโอประกอบการสอน)
8
   เรื่อง การเรียงลำดับจำนวน 1 ถึง 5 และ 0 27 พ.ค. 63 (มีใบงานและสื่อวีดิโอประกอบการสอน)
9
   เรื่อง การนับและแสดงจำนวนนับ 6 ถึง 10 28 พ.ค. 63 (มีใบงานและสื่อวีดิโอประกอบการสอน)
10
   เรื่อง การเขียน การอ่าน ตัวเลขฮินดู อารบิกและตัวเลขไทยแสดงจำนวนนับ 6 และ 7 29 พ.ค. 63 (มีใบงานและสื่อวีดิโอประกอบการสอน)
11
   เรื่อง การเขียน การอ่าน ตัวเลขฮินดู อารบิกและตัวเลขไทย แสดง จำนวนนับ 8 และ 9 1 มิ.ย. 63 (มีใบงานและสื่อวีดิโอประกอบการสอน)
12
   เรื่อง การเขียน การอ่าน ตัวเลขฮินดู อารบิกและตัวเลขไทย แสดง จำนวนนับ 10 2 มิ.ย. 63 (มีใบงานและวีดิโอประกอบการสอน)
13
   เรื่อง การบอกจำนวน 1 ถึง 6 โดยไม่ต้องนับ 4 มิ.ย. 63 (มีใบงาน คลิปเสียงและสื่อวีดิโอประกอบการสอน)
14
   เรื่อง การบอกจำนวน 6 ถึง 10 โดยไม่ต้องนับ 5 มิ.ย. 63 (มีใบงาน คลิปเสียงและสื่อวีดิโอประกอบการสอน)
15
   เรื่อง การเปรียบเทียบจำนวน 1 ถึง 10 และ 0 8 มิ.ย.63 (มีใบงาน คลิปเสียงและสื่อวีดิโอประกอบการสอน)
16
   เรื่อง การเรียงลำดับจำนวน 1 ถึง 10 และ 0 9 มิ.ย.63 (มีใบงาน คลิปเสียงและสื่อวีดิโอประกอบการสอน)
17
   เรื่อง ความสัมพันธ์ของจำนวน 6 ถึง 10 แบบส่วนย่อย-ส่วนรวม 10 มิ.ย.63 (มีใบงานและคลิปเสียงประกอบการสอน)
18
   เรื่อง การนับและแสดงจำนวน 10 ถึง 20 11 มิ.ย.63 (มีใบงานและคลิปเสียงประกอบการสอน)
19
   เรื่อง การเขียน การอ่าน ตัวเลขฮินดูอารบิกและตัวเลขไทย แสดง จำนวนนับ 10 ถึง 14 12 มิ.ย.63 (มีใบงาน คลิปเสียงและสื่อวีดิโอประกอบการสอน)
20
   เรื่อง การเขียน การอ่าน ตัวเลขฮินดูอารบิกและตัวเลขไทยแสดง จำนวนนับ 15 ถึง 20 15 มิ.ย. 63 (มีใบงาน คลิปเสียงและสื่อวีดิโอประกอบสื่อการสอน)
21
   เรื่อง การเขียนตัวเลขแสดงจำนวนนับ 10 ถึง 20 ในรูปกระจาย 16 มิ.ย.63 (มีใบงานและคลิปเสียงประกอบการสอน)
22
   เรื่อง หลักค่าของเลขโดดในหลักสิบและหลักหน่วยของจำนวน 10 ถึง 20 17 มิ.ย. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
23
   เรื่อง การเปรียบเทียบจำนวน 1 ถึง 20 และการใช้เครื่องหมาย = ≠ 18 มิ.ย.63 (มีใบงานประกอบการสอน)
24
   เรื่อง การเปรียบเทียบจำนวน 1 ถึง 20 และการใช้เครื่องหมาย >< 19 มิ.ย.63 (มีใบงานและสื่อวีดิโอประกอบการสอน)
25
   เรื่อง การเปรียบเทียบจำนวน 1 ถึง 20 โดยใช้เส้นจำนวน 22 มิ.ย.63 (มีใบงานประกอบการสอน)
26
   เรื่อง การเรียงลำดับจำนวน 10 ถึง 20 23 มิ.ย.63 (มีใบงานประกอบการสอน)
27
   เรื่อง ความสัมพันธ์ของจำนวน 10 และ 11 แบบส่วนย่อย-ส่วนรวม 24 มิ.ย. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
28
   เรื่อง ความสัมพันธ์ของจำนวน 12 ถึง 20 แบบส่วนย่อย-ส่วนรวม 25 มิ.ย.63
29
   เรื่อง ทบทวนและสรุปการนับและแสดงจำนวนนับ 1 ถึง 20 และ 0 26 มิ.ย. 63
30
   เรื่อง การบอกตำแหน่งของสิ่งต่างๆ (1) 29 มิ.ย. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
31
   เรื่อง การบอกตำแหน่งของสิ่งต่างๆ (2) 30 มิ.ย. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)

ใส่ความเห็น