คณิตศาสตร์ ป.5

คณิตศาสตร์ ป.5

วิชา คณิตศาสตร์
ครูผู้สอน นายบุญจันทร์ นครเขต
โทรศัพท์ : 080-4201497
ID Line : krujan283
FB : บุญจันทร์ นครเขต

แผนการสอน คณิตศาสตร์

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชา คณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค15101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สำหรับการออกอากาศ ระหว่างวันที่ 18 พ.ค. – 30 มิ.ย. 2563
เรื่อง 1.1 การใช้ 1/2 เป็นเกณฑ์ในการเปรียบเทียบเศษส่วน
1
   การใช้ 1/2 เป็นเกณฑ์ในการเปรียบเทียบเศษส่วน 18 พ.ค.2563 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
เรื่อง 1.2 การเปรียบเทียบเศษส่วน
1
   การเปรียบเทียบเศษส่วน 19 พ.ค.2563 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
เรื่อง 1.3 การเปรียบเทียบจำนวนคละ
1
   การเปรียบเทียบจำนวนคละ 20 พ.ค.2563 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
เรื่อง 1.4 การเรียงลำดับเศษส่วนและจำนวนคละ
1
   การเรียงลำดับเศษส่วนและจำนวนคละ 21 พ.ค.2563 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
เรื่อง 1.5 การบวกเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากัน
1
   การบวกเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากัน 25 พ.ค.2563 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
เรื่อง 1.6 การลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากัน
1
   การลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากัน 26 พ.ค.2563 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
เรื่อง 1.7 การบวกจำนวนคละ
1
   การบวกจำนวนคละ 27 พ.ค.2563 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
เรื่อง 1.8 การลบจำนวนคละ
1
   การลบจำนวนคละ 28 พ.ค.2563 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
เรื่อง 1.9 เศษส่วนของจำนวนนับ
1
   เศษส่วนของจำนวนนับ 1 มิ.ย.2563 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
เรื่อง 1.10 การคูณจำนวนนับกับเศษส่วน
1
   การคูณจำนวนนับกับเศษส่วน 2 มิ.ย.2563 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
เรื่อง 1.11 การคูณเศษส่วนกับจำนวนนับ
1
   การคูณเศษส่วนกับจำนวนนับ 4 มิ.ย.2563 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
เรื่อง 1.12 การคูณเศษส่วนกับเศษส่วน
1
   การคูณเศษส่วนกับเศษส่วน 8 มิ.ย.2563 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
เรื่อง 1.13 การคูณจำนวนนับกับจำนวนคละ
1
   การคูณจำนวนนับกับจำนวนคละ 9 มิ.ย.2563 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
เรื่อง 1.14 การคูณจำนวนคละกับจำนวนนับ
1
   การคูณจำนวนคละกับจำนวนนับ 10 มิ.ย.2563 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
เรื่อง 1.15 การคูณจำนวนคละกับจำนวนคละและการคูณจำนวนคละกับเศษส่วน และ การคูณเศษเกินกับเศษเกิน
1
   การคูณจำนวนคละกับจำนวนคละและการคูณจำนวนคละกับเศษส่วน และ การคูณเศษเกินกับเศษเกิน 11 มิ.ย.2563 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
เรื่อง 1.16 ส่วนกลับของเศษส่วน
1
   ส่วนกลับของเศษส่วน 15 มิ.ย.2563 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
เรื่อง 1.17 การหารจำนวนนับด้วยเศษส่วน
1
   การหารจำนวนนับด้วยเศษส่วน 16 มิ.ย.2563 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
เรื่อง 1.18 การหารเศษส่วนด้วยเศษส่วนโดยเศษส่วนที่เป็นตัวตั้งมากกว่าเศษส่วนที่เป็นตัวหาร
1
   การหารเศษส่วนด้วยเศษส่วนโดยเศษส่วนที่เป็นตัวตั้งมากกว่าเศษส่วนที่เป็นตัวหาร 17 มิ.ย.2563 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
เรื่อง 1.19 การหารเศษส่วนด้วยเศษส่วน
1
   การหารเศษส่วนด้วยเศษส่วน 18 มิ.ย.2563 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
เรื่อง 1.20 การหารจำนวนคละ

ใส่ความเห็น